Цікава фізика
П`ятниця, 14.12.2018, 13:10
Вітаю Вас, Гість
Головна Реєстрація RSS
Головна » Статті » Фізика » Тести онлайн

Приклади варіантів ЗНО (2013). Варіант І.
ВАРІАНТ І містить 35 запитань.  Максимальна кількість балів -  52.
Завдання 1 - 26 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.
ВАРІАНТ І

1.

Рух тіла у площині Оxy описується рівнянням x=6 + 2t; y=4t. Рівняння траєкторії цього руху має вигляд:


2.

Укажіть, у якому з перелічених нижче випадків спостерігається явище інерції.

3.

Учні на уроці фізкультури грають у волейбол. Визначте максиальну висоту (у метрах) відносно рук гравців, якої досягає м’яч, якщо відомо, що в польоті між двома ударами він перебуває 2 с. Вважайте, що g=10м/с2

4.

Тіло кинули під кутом до горизонту. Вкажіть, у якій точці траєкторії кінетична енергія тіла найменша.

5.

Спочатку брусок, навантажений тягарцями, рівномірно тягли по горизонтальній рейці (див. фото 1). Потім цей брусок разом з тягарцями зважили (див. фото 2). Визначте за результатами вимірювань коефіцієнт тертя між бруском і рейкою.6.

Навантажене судно у прісній воді витісняє 10000 м3 води. Маса вантажу на борту судна дорівнює 3000 т. Визначте масу ненавантаженого судна.

7.

Згідно з показами манометра тиск Гелію в герметично закритому теплоізольованому балоні збільшився в 9 разів. Як змінилася швидкість руху атомів Гелію?

8.

Стан 1 моль ідеального газу змінюється так, як показано на рисунку. Який із графіків у координатах PV відповідає цьому циклу?

9.

За якої вологості повітря людина легше переносить високу температуру повітря? Чому?

10.

Ідеальний одноатомний газ розширювався без теплообміну з навколишнім середовищем. Температура газу при розширенні зменшилася на 50С. Визначте, яка кількість речовини в газі, якщо відомо, що газ виконав роботу 6232,5 Дж. R=8,31 Дж/(К·моль).

11.

Визначте, яку швидкість повинна мати свинцева куля, щоб унаслідок удару в свинцеву плиту куля почала плавитись. Температура кулі до удару дорівнює 1270С, температура плавлення свинцю 3270С. Питома теплоємність свинцю дорівнює 121 Дж/(кг·К). Вважайте, що вся кінетична енергія витрачається на нагрівання та плавлення кулі.

12.

Електричне поле породжують чотири рівні за модулем заряди (див. рис.), розміщені у вершинах квадрата. Укажіть напрям напруженості електричного поля в центрі квадрата.13.

Металеве тіло вносять в однорідне електричне поле, вектор напруженості якого напрямлений так, як показано на рисунку. Після цього тіло розділили на частини А і В. Які електричні заряди матимуть ці частини після розділення?14.

В електронагрівачі, через який тече постійний струм, за певний час виділяється кількість теплоти, що дорівнює Q. Визначте кількість теплоти, що виділиться за вдвічі більший час в електронагрівачі з удвічі меншим опором за умови, що величина струму залишається тією самою, що і в першому випадку.

15.

Укажіть, яке з перелічених явищ називають термоелектронною емісією?

16.

При електролізі ZnSO4 виділилося 6,8 г цинку. Визначте затрачену при цьому енергію, якщо напруга на затискачах електролітичної ванни становить 100 В. Електрохімічний еквівалент цинку дорівнює 34·10- 8кг/Кл.

17.

Максимальна сила, що діє на матеріальну точку, яка здійснює гармонічні коливання з частотою 1 Гц, дорівнює π Н. Визначте максимальну швидкість, якої набуває матеріальна точка, якщо її маса 100 г.

18.

Період вертикальних коливань тягаря на пружині дорівнює 6 с. Визначте, яким буде період коливань, якщо масу тягаря збільшити у 8 разів, а жорсткість пружини збільшити удвічі.

19.

Плавучий буй за 60 с піднявся на гребенях хвиль 20 разів. Визначте швидкість хвиль, якщо відстань між їхніми сусідніми гребенями дорівнює 3 м.

20.

У схемі електричного кола, зображеній на рисунку, лампочки 1 і 2 є однаковими.Під час замикання ключа К лампочка 2 загорається пізніше, ніж лампочка 1, тому що ...21.

Унаслідок збільшення за допомогою трансформатора напруги в ЛЕП ...

22.

Індуктивність котушки коливального контуру дорівнює 20 мГн. Визначте ємність конденсатора, якщо максимальна напруга на ньому становить 40 В, а максимальна сила струму в котушці дорівнює 1 А. Коливання в контурі вважайте незатухаючими.

23.

Ідеальний коливальний контур складається з конденсатора, ємність якого дорівнює 1 нФ, і котушки. Визначте індуктивність котушки, якщо цей контур резонує на довжину хвилі випромінювання 188,4 м. Швидкість світла дорівнює 3·108 м/с.

24.

Світловий промінь, що переходить з прозорої рідини в повітря, після заломлення відхиляється від початкового напряму на 150. Визначте показник заломлення рідини, якщо кут падіння променя дорівню 300. Відповідь округліть до десятих.

25.

Укажіть вираз, за яким, згідно з постулатами Бора, обчислюється частота електромагнітного випромінювання, що виникає при переході атома зі збудженого стану з енергією Е3 в основний стан з енергією Е1. (с - швидкість світла у вакуумі, h - стала Планка).

26.

Яка частина ядер деякого радіонукліда розпадеться за час, що дорівнює чотирьом періодам піврозпаду?

У завданнях 27 - 30 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. За кожну правильно встановлену відповідь у логічній парі Ви отримуєте 1 бал. Максимальна кількість балів за кожне завдання - 4.

27.

Установіть відповідність між процесами та формулами, що їх описують.

1  Розтягується гумова нитка А    A=mgh
2  Тіло падає на землю Б    E=kx2/2
3  Черевик ковзає по підлозі В    F=µN
4  М’яч плаває на поверхні озера Г    F11=F2l2
  Д    F=ρgV
     А    Б   В   Г   Д   

 1 

 2 

 3 

 4 

28.

Установіть відповідність між явищем та станом речовини, у якому воно спостерігається.

1  Поверхневий натяг А    Кристал
2  Анізотропія Б    Аморфне тіло
3  Відсутність сталої температури плавлення В    Рідина
4  Зрідження внаслідок стиску Г    Пара
  Д    Газ
      А    Б   В   Г   Д    

 1 

 2 

 3 

 4 

29.

Установіть відповідність між одиницею фізичної величини в СІ та фізичною ситуацією, що її визначає.

 
1  Одиниця електричного опору А    Заряд, що проходить через поперечний переріз провідника за 1 с при силі струму в ньому 1 А
2  Одиниця напруженості електричного поля Б    На електричний заряд 1 Кл діє електричне поле із силою 1 Н
3  Одиниця напруги В    За напруги 1 В на кінцях провідника сила струму в ньому дорівнює 1 А
4  Одиниця електричного заряду Г    Два точкові заряди по 1 Кл розташовані на відстані 1 м один від одного
  Д    Робота електричного поля з переміщення заряду 1 Кл між двома точками поля дорівнює 1 Дж
      А    Б   В   Г   Д   

 1 

 2 

 3 

 4 

30.

Установіть відповідність між прізвищами видатних учених та їх науковим доробком.

  
1  Гейгер Г., Мюллер В. А    Планетарна (ядерна) модель атома
2  Столєтов О. Б    Теорія відносності
3  Ейнштейн А. В    Квантова теорія будови атома
4  Резерфорд Е. Г    Експериментальна реєстрація заряджених частинок
  Д    Закони фотоефекту
      А    Б   В   Г   Д   

 1 

 2 

 3 

 4 

Розв’яжіть завдання 31 - 35. За правильно виконане завдання Ви отримуєте 2 бали. За неправильно виконане або взагалі не виконане завдання Ви отримуєте 0 балів.
Увага! Дотримуйтесь, будь ласка, правил запису відповідей. Якщо результат - не ціле число, запишіть відповідь  десятковим дробом, заокругливши його до тисячних.

31.

Із прогулянкового катера, що рухався за течією річки, упав у воду матрац. Через 20 хвилин після падіння матраца була помічена його відсутність. Одразу після цього катер змінив курс на зворотний і наздогнав матрац на відстані 2 км нище за течією від місця, де матрац упав у воду. Визначте (у кілометрах за годину) швидкість течії річки, вважаючи, що модуль швидкості руху катера в обох напрямках однаковий.

32.

Яку силу, напрямлену вертикально вгору, необхідно прикласти, щоб відірвати від поверхні рідини, поверхневий натяг якої дорівнює 45 мН/м, тонку горизонтальну дротину завдовжки 8 см, маса якої дорівнює 0,48 г? Уважайте, що g=10м/с2. Відповідь запишіть у міліньютонах.

33.

Електричне коло складається з гальванічного елемента (1), амперметра (2), перемикача (3) і двох резисторів. Опір резистора А дорівнює 1 Ом. Якщо змінювати положення перемикача, то покази амперметра змінюються. Знайдіть опір (в омах) резистора Б, якщо внутрішній опір гальванічного елемента дорівнює 0,8 Ом.


Електричне коло

34.

Протон, прискорений різницею потенціалів 800 В, влетів в однорідне магнітне поле з індукцією 0,2 Тл і почав рухатися по колу. Обчисліть радіус кола (у сантиметрах), якщо заряд протона дорівнює 1,6·10-19Кл, а його маса становить 1,6·10-27кг.

35.

Відстань між дифракційною решіткою та екраном дорівнює 1 м, відстань між сусідніми максимумами дорівнює 5 см. У скільки разів період решітки більший за довжину хвилі світла, що падає на неї.

 
Категорія: Тести онлайн | Додав: ІванВолодимирович (21.04.2013)
Переглядів: 3601 | Теги: приклади ЗНО з фізики 2013, пройти тест з фізики, тести з фізики | Рейтинг: 3.0/2
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]